Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
GANGSTAR

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
OSMANLI DEVLETI YÜKSELME
FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ (1451 – 1481)
İSTANBUL’UN FETHİ (29 Mayıs 1453) Sebepleri :
– İstanbul’un jeopolitik konumu
– Hz. Peygamber’in müjdesine kavuşmak
– Bizans’ın Anadolu beyliklerini ve şehzadeleri kışkırtması Haçlı seferlerine davetiye çıkarması
– Karadeniz ticaret yollarını ele geçirmek
– Anadolu ile Rumeli toprakları arasındaki bütünlüğü sağlamak
– Osmanlı ordusunun Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmak

Yapılan Hazırlıklar:
Rumelihisarı (Boğazkesen) yaptırıldı
– Surları yıkabilecek toplar döktürüldü
– 200.000 kişilik bir ordu oluşturuldu.
– 400 parçalık bir donanma inşa edildi.
– Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenlenerek gelebilecek bir tehlike önlendi.
– Mora’ya bir ordu gönderilerek oluşabilecek tehditler önlendi.

* Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 1453 Nisan’ında kuşatma başlamış, 29 Mayıs 1453’de İstanbul fethedilmiştir.

Sonuçları:
– Ortaçağ kapanmış yeniçağ başlamıştır.
– 1058 yıldır hüküm süren Bizans yıkılmıştır.
– Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmiştir.
– Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline gelmiştir.
– Fener Rum Patrikhanesi ve Ortodoks halk Osmanlılar’ın himayesine alınmıştır.
– İstanbul başkent yapılmıştır.
– İstanbul dini, ticari, kültürel ve ilim merkezi haline getirilmiştir.
– İstanbul’dan kaçıp İtalya’ya giden bilim adamları Rönesans’a sebep olmuşlardır.
– Karadeniz ticaret yolları Osmanlılar’ın eline geçmiştir.
– Coğrafi Keşifler’e sebep olmuştur.
– Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bütünlük sağlanmıştır.
– Osmanlılar’ın İslam dünyasındaki itibarı artmıştır.
– Osmanlı – Venedik ilişkilerinin bozulmasına yol açmıştır.

ANADOLU’DAKİ FAALİYETLER :
– 1459’da Cenevizliler’den Amasra alınmıştır.
– 1460’da Candaroğulları’ndan Sinop alınmıştır.
– 1461’de Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmiştir.
– 1466’da Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman alınmıştır.
– 1473’de Akkoyunlular’la Otlukbeli Savaşı yapılmıştır.

Otlukbeli Savaşı (1473) :
Sebepleri:
– Fatih’in Trabzon’u ele geçirmesi
– Karamanoğulları beylerinin Uzun Hasan’a sığınması
– Uzun Hasan’ın kendisini Timur gibi görmesi
– Her iki hükümdarın da Anadolu’ya hakim olmak istemesi
– İki hükümdarda da cihan hakimiyeti düşüncesi olması
– Akkoyunlular’ın Tokat’ı yağmalamaları

Savaşta teknik üstünlüğe sahip olan Osmanlılar galip gelmiş, Akkoyunlular yıkılış sürecine girmişler ve Osmanlı için bir tehlike olmaktan çıkmışlardır. Doğu Anadolu toprakları Osmanlı nüfuzu altına girmiştir.

Not: Fatih’in Anadolu’daki faaliyetlerinin temel sebebi Anadolu Türk birliğini sağlamak istemesidir.

RUMELİ’DEKİ FAALİYETLER:
Sırbistan (1459), Mora 81460), Eflak 81462), Bosna – Hersek (1463-1465), Kili ve Akkerman hariç Boğdan (1476) ve Arnavutluk (1479) alınarak Balkanlar’ın fethi sağlanmıştır.

DENİZLERDEKİ FAALİYETLER:
* Ege adalarının fethi: Limni, Eğriboz, Taşoz, Semadirek, İmroz, Midilli gibi adalar fethedildi.
* Yunan adalarının fethi: Kefalonya, Ayamavra, Zanta adaları fethedildi.
* Kırımın fethi(1475): Kırım’ın fethiyle Karadeniz ticaret yolları denetim altına alınmış bu durum Coğrafi keşifler’e sebep olmuştur. Ayrıca Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
* Rodos’un kuşatılması (1480): Alınamamıştır.
* Otranto’nun fethi (1480): İtalya’nın Otranto kalesi fethedilmişse de Fatih’in ölmesiyle başlayan taht kavgaları yüzünden gerekli yardım yapılamadığı için tekrar kaybedilmiştir.

OSMANLI VENEDİK SAVAŞLARI (1463 – 1479)
Fatih’in gerçekleştirdiği faaliyetler Venedik’in ticaretine zarar vermiş özellikle denizlerdeki ve Balkanlar’daki fetihler 16 yıl süren savaşlara sebep olmuştur. Karada genellikle Osmanlılar, deniz de ise genellikle Venedikliler üstün gelmiştir. (1479)’da yapılan İmtiyazlar Antlaşması’na göre ;
– Her iki taraf aldıkları yerleri geri verecek
– Kroya ve İşkodra kaleleri Osmanlılar’da kalacak
– Arnavutluk, Mora, Dalmaçya kıyılarının bir kısmı Venedikliler’e bırakılacak
– Venedikliler yıllık vergi ve savaş tazminatı ödeyecektir.

Buna karşılık ;
– Venedikliler İstanbul’da balyoz (elçi) bulundurabilecekler.
– Venedikliler Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecekler
– Osmanlı ülkesinde yaşayan Venedikliler’in davalarına kendi hakimleri bakacak.
– Venedik bayrağı taşıyan gemilere saldırılmayacaktır.

Not: İlk imtiyazlar Fatih tarafından ticareti geliştirmek ve Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla Venediklilere verildi.

DİĞER GELİŞMELER :
– Osmanlı yükseliş dönemine girmiş ve bir imparatorluk haline gelmiştir.
– Mevcut kanunlar toplanıp geliştirilerek Kanunname-i Ali Osman (Fatih Kanunnamesi) çıkarılmıştır.
– Buna göre devletin bekası için kardeş katline izin verilmiştir.
– Böylece devlet, merkeziyetçi bir yapıya kavuşmuştur.
– Divana padişah yerine sadrazamlar başkanlık yapmaya başlamıştır.
– Fatih Camii ve onun yanına Sahn-ı Seman medreseleri inşa edilmiştir.
– Klasik Osmanlı mimari üslubu ortaya çıkmıştır.
Cülus bahşişinin dağıtılması gelenek halini almıştır.
– Şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesi adet haline geldi.
– İlk altın para bastırılmıştır.

II. BAYEZİT DÖNEMİ (1481 – 1512)
* Cem Sultan Olayı :Cem Sultan II. Bayezit’a karşı Memlükler’in de kışkırtmasıyla birkaç kez taht mücadelesine girişmişse de mağlup olarak Rodos şovalyelerine sığınmış ve onlar tarafından papaya götürülmüştür.

Not: Böylece olay uluslararası bir sorun haline gelmiştir.

Cem Sultan olayı yüzünden ;
– Batı’daki seferler duraklamış,
– Endülüs Emevileri’ne gerekli yardım yapılamamış,
– Safevi tehlikesi önlenememiş,
– II. Bayezit döneminin sönük geçmesine sebep olmuş,
– Papa ve Avrupa tarafından baskı unsuru olarak kullanılmıştır.

* Karamanoğulları’nın Yıkılması (1483): 
Karamanoğulları’na 1483 yılında II. Bayezit tarafından kesin olarak son verilmiştir.

* Boğdan’ın Fethinin Tamamlanması (1484): 
Kili ve Akkerman alınarak Boğdan’ın fethi tamamlanmıştır. Böylece Kırım ile kara bağlantısı sağlanmış ve Lehistan ile ilişkiler başlamıştır.

* Osmanlı – Memlük İlişkileri (1485 – 1491)
Sebepleri :
– Fatih zamanından beri devam eden Hicaz su yolları sorunu
– Cem Sultanı kışkırtmaları
– Ramazan ve Dulkadiroğulları beylikleri üzerinde hakimiyet mücadelesi
– Karamanoğulları’nı desteklemeleri
– Hindistan’dan gönderilen hediyelere Memlükler’in el koymaları,Savaşlardan kesin bir sonuç alınamamış, Ramazanoğulları Beyliği toprakları vakıf toprağı olduğu için Memlüklü nüfuzuna bırakılmıştır.

* Osmanlı – Venedik Savaşları (1499 – 1502): 
Venedikliler’in Osmanlılar’ın durgunluk devresinden faydalanmak istemesi üzerine başlayan savaşlarda Osmanlı galip gelerek Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin alınmıştır.

* Osmanlı – İran İlişkiler: 
Şah İsmail 1502’de Akkoyunlu Devleti’ni yıkarak Şii – Safevi Devleti’ni kurmuştu. Anadolu’ya gönderdiği adamlar ile isyanlar çıkartmıştır. Bunlardan Şahkulu’nun isyanı uzun süre bastırılamamıştır. II. Bayezit’in yetersizliği ortaya çıkmış, bu da taht değişikliğine zemin hazırlamıştır.

* Şehzade Selim’in İsyanı: 
Trabzon sancak beyi Yavuz, Rumeli’de sancak beyliği istemişse de verilmemiş ve isyan etmiştir. Başarılı olamamış, fakat bu savaşta ordunun hayranlığını kazanmıştır. Ordunun baskısı üzerine II. Bayezit Yavuz’u tahta geçirmek mecburiyetinde kalmıştır.

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ (1512 – 1520)
* Şehzadeler Sorunu: Yavuz kardeşlerini ve yeğenlerini ortadan kaldırarak rakipsiz olarak tahtta kaldıktan sonra asıl amacı olan Safevi tehlikesini önlemek için sefere çıkmıştır.
* Çaldıran Savaşı (1514): Şah İsmail’in Anadolu’da Şiiliği yayması ve isyanlar çıkartması karşısında İran üzerine bir sefer düzenleyen Yavuz, Çaldıran’da teknik üstünlüğünün de etkisiyle büyük bir zafer kazanmıştır.

Sonuçları :
– Şah İsmail ailesini ve hazinesini bırakarak canını zor kurtarmıştır.
– Belli bir süre için Safevi tehdidi ve Şii tehlikesi önlenmiştir.
– 1515 Turandağ Savaşı’yla Dulkadiroğulları’na son verilmiştir.

Not-1: Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.
Not-2: Memlükler’le sınır komşusu olunmuştur.

* Osmanlı – Memlük Savaşları (1516 – 1517)
Sebepleri :
– Memlükler’in Safeviler ile işbirliği yapması
– Ramazanoğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi
– Yavuz’un İslam dünyasında birliği sağlamak istemesi
– Baharat yolunu ele geçirmek istemesi

Sonuçları :
– 1516 Mercidabık Savaşı’nda Kansu Gavri mağlup edilerek SuriyeFilistin ve Kudüs, 1517 Ridaniye Savaşı’nda Tomanbay mağlup edilerek Mısır ve savaşılmadan Hicaz ele geçirilmiştir.
– Memlüklüler yıkılmıştır.
Halifelik Osmanlılar’a geçmiştir.
– Osmanlı devlet yönetiminde dini özellik önem kazanmış, teokratik bir yapıya kavuşmuştur.
– Çok büyük ganimetler elde edilmiş ve hazine altınla dolmuştur.
Baharat yolu Osmanlı eline geçmiştir.
– Kutsal emanetler Osmanlı koruyuculuğuna geçmiştir.
– İslam dünyasında birlik sağlanmıştır.
– Venedikliler, Kıbrıs için Memlükler’e ödediği vergiyi Osmanlı’ya ödemeye başlamışlardır.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520 – 1566)
İÇ İSYANLAR :
* Canberdi Gazali İsyanı (1521) Şam – siyasi
* Ahmet Paşa İsyanı (1524) Mısır – şahsi
* Baba Zünnun İsyanı (1526) Yozgat – ekonomik
* Kalenderoğlu İsyanı (1527) Karaman – dini


Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Resimleri

 • 3
  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Fetihleri 6 ay önce

  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Fetihleri

 • 3
  Osmanli Yukselme Donemi 6 ay önce

  Osmanli Yukselme Donemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Sunumları

 • 4
  Önizleme: 6 ay önce

  Osmanlı Yükselme Dönemi Slayt Sunum PPTX Powerpoint

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa
  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi sonrasında girdiği Yükselme Dönemi‘nde sınırları iyice genişlemiş veAsya’dan Afrika ve Avrupa‘ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmuştur…Şimdi de Yükselme Döneminde tahta geçen Osmanlı Padişahlarına bakalımPADİŞAHSALTANATIII.Mehmet (Fatih)1451 – 1481 II.Beyazid1481 – 1512Yavuz Sultan Selim1512 – 1520 Kanuni Sultan Süleyman1520 – 1566II.Selim 1566 – 1574III.Murat1574 – 1595 Sokullu Mehmet PaşaKanunî Sultan Süleyman'ın son iki yılında veziriazam olan Sokullu Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman‘ın ölümünden sonra başa geçen II. Selim ve III. Murat Dönemi‘nde bütün devlet işlerinde söz sahibi olup bu iki padişahı devlet işlerinden uzak tuttuğu için 1566 - 1579 yılları arasındaki döneme Sokullu Dönemi denir.BUNA GÖRE;Yükselme Dönemi, Kanuni Sultan Süleyman‘ın ölümüyle değil , Sokullu Mehmet Paşa‘nın 1579 ‘da ölümüyle sona erer…style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  3. Sayfa
  Şimdi,Fatih Sultan Mehmet Dönemi‘ndeki Devlet Sınırlarına bakalımFatih Sultan Mehmet‘ten sonraDevletin başına II.Bayezid geçer… Bu dönemde ki önemli olaylara bir göz atalım…CEM SULTAN OLAYIFatih Sultan Mehmet’in ölümünden sonra, oğlu II.Bayezid, devlet adamlarının ve askerlerin desteğini alarak padişah oldu….Kardeşi Cem Sultan, II.Bayezid’in padişahlığını kabul etmedi ve ayaklandı. II.Bayezid, hükümdarlığı boyunca sürekli Cem Sultan Olayı ile uğraştı…Ayaklanmalarda başarısız olan Cem Sultan, önce Memlük Devleti’ne, ardından Rodos Şövalyeleri ne sığındı… En sonunda Cem Sultan, şövalyeler tarafından Papa‘ya teslim edildi.Cem Sultan,1498’e kadar Papanın elinde Osmanlı Devleti ‘ne karşı kullanmak üzere tutsak olarak yaşadı.Cem Sultan OlayıOsmanlı Devleti‘nin devlet içi bir sorunu iken; onun Rodos Şövalyeleri‘ne sığınması ile bu sorun devletin bir dış sorunu haline gelmesine neden olmuştur… Bu dönemde Avrupa’ya karşı Pasif bir Politika izlendi ve Avrupalı Devletler üzerine bir sefer yapılmadı. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibility

  4. Sayfa
  Şimdi,Yavuz Sultan Selim Dönemi‘nin önemli olaylarına bakalımYAVUZ SULTAN SELİM’İN TAHTA ÇIKIŞIII.Bayezid‘in oğlu aynı zamanda Trabzon Valisi Şehzade Selim, babasını Safevi (İran) Tehlikesi‘ne karşı önlem almamakla suçladı ve ayaklandı….Yaptığı mücadeleyi kaybetti… Fakat yeniçerilerin desteğini alarak padişah oldu. ÇALDIRAN SAVAŞI / 1514Yavuz Sultan Selim, Doğu Politikası‘na önem verdi. Bunun nedeni;*** Safevi (İran) tehlikesini önlemek, *** Baharat Yolu’nu kontrol altına almak *** Türk İslam dünyasında birlik sağlamaktı. 1514 yılında Safevi (İran) Ordusu üzerine sefere çıkarak ÇALDIRAN SAVAŞI’ın da Safevi (İran) Ordusu‘nu yenilgiye uğrattı. TURNADAĞ SAVAŞI / 1515ANADOLU TÜRK BİRLİĞİ’NİN KESİN OLARAK SAĞLANMASIYavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı‘ndan dönerken 1515 yılında TURNADAĞ SAVAŞI ile DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ’ne son verdi. Bu beyliğin ortadan kaldırılması Anadolu Türk Siyasi Birliği nin ikinci kez ve kesin olarak sağlandı. MISIR SEFERLERİ / 1516-1517Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı ile Safevi (İran) Sorunu‘nu ve Turnadağ Savaşı ile de Anadolu Türk Birliği‘ni kesin olarak sağladıktan sonra, MISIR SEFERİ’ne çıktı…Memlükler ile 1516 Yılında yapılan Mercidabık ve 1517 yılında yapılan Ridaniye Savaşları‘nı Osmanlılar kazandı… MISIR SEFERLERİ SONUÇLARIŞimdi,Mısır Seferleri‘nin sonuçlarınabakalım1.Memluk Devleti ortadan kaldırıldı.2.Suriye,Filistin, Hicaz ve Mısır Osmanlılara geçti.3.Halifelik Osmanlılara geçti.4.Kutsal Emanetler, İstanbul’a getirildi. 5.Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlılara geçti. 6.Osmanlı Hazinesi zenginleşti ve bol miktarda ganimet elde edildi.Buna Göre;İlk Osmanlı Halifesi,YAVUZ SULTAN SELiM ‘dir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibility

  5. Sayfa
  Şimdi,KanuniSultan Süleyman Dönemi‘ndeki Gelişmelere bakalımKANUNİ ‘NİN TAHTA ÇIKMASIBabasından güçlü bir devlet ve kuvvetli bir Ordu teslim alan Kanuni Sultan Süleyman, kendi döneminde Osmanlı ‘yı zirveye taşımış ve devletin en parlak dönemi olarak göze batmıştır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  Şimdi,KanuniSultan Süleyman Dönemi‘ndeBatıdaki Gelişmelere bakalım1521 Yılında BELGRAT fethedildi.1526 Yılında MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI yapıldı kazanıldı.1529 Yılında VİYANA ilk kez kuşatıldı ise de kış koşullarından dolayı alınamadı.1532 Yılında ALMAN SEFERİ‘ne çıkıldı.Buna Göre;BELGRAT‘ın Fethi ile,ORTA AVRUPA‘nın kapıları açılmış;MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI ile de,ORTA AVRUPA, Osmanlı Egemenliği’ne girmiştir…style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibility

  7. Sayfa
  Şimdi,KanuniSultan Süleyman Dönemi‘ndeÖnemli Siyasi OlaylarabakalımKANUNİ DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI1533 – İSTANBUL ANTLAŞMASIAvusturya ile imzalanan bu antlaşma ile; “Avusturya Kralı, protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına eşit sayılmıştır….”Böylece Avusturya, siyasi anlamda Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul etmiştir…1535 – KAPİTÜLASYONFransa ile 1535’te dostluk ve ticaret antlaşması imzaladı. Bu antlaşmada ticaret, gümrük ve hukuk alanlarında bir takım ayrıcalıklar verildi.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  Şimdi,KanuniSultan Süleyman Dönemi‘ndeDoğudakiGelişmelerebakalımDOĞUDAKİ GELİŞMELER1555 – AMASYA ANTLAŞMASIDoğuda İRANlılar ile yapılan uzun savaşların ardından 1555 Yılında İran ile AMASYA ANTLAŞMASI imzalandı…Amasya Antlaşması, Osmanlılara İran arasında yapılan ilk antlaşmadır… Bu antlaşma ile Bağdat, Osmanlı Egemenliği ‘ne girdi.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  Şimdi,KanuniSultan Süleyman Dönemi‘ndeDenizlerdekiGelişmelerebakalımDENİZLERDEKİ GELİŞMELER1522 – RODOS ADASI‘NIN ALINMASIBir Korsan Yatağı olan Rodos Adası, Şövalyelerin elinden alınmış ve böylece Ege Denizi, Bir Türk Denizi haline gelmiştir.1538 – PREVEZE DENİZ SAVAŞI’NIN KAZANILMASIAndre Dorya komutasındaki Haçlı Donanması ile yapılan deniz savaşı kazanılmış ve bu zaferle Akdeniz, Bir Türk Denizi haline gelmiştir.1551–TRABLUSGARP’IN ALINMASI ve CERBE DENİZ SAVAŞI1551 Yılında Trablus alınmış, 1560 Cerbe Adası Deniz Savaşı ile de Preveze’den sonra büyük bir deniz savaşı kazanılarak Cerbe adası ele geçirilmiştir.Buna Göre;Kırım’ın Alınması (FATİH DÖNEMİ) ile KARADENİZ; Rodos Adası‘nın Alınması (KANUNİ DÖNEMİ) ile EGE DENİZİ ve PREVEZE DENİZ ZAFERİ (KANUNİ DÖNEMİ) ile de AKDENİZ,BİR TÜRK DENİZİ haline gelmiştir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibility

  10. Sayfa
  Şimdi,KanuniSultan SüleymanDönemi’nde Sadrazam olup, Kanuni’ninÖlümü sonrasında Sadrazamlığa devam eden SOKULLUMEHMET PAŞA Dönemi’ndekiGelişmelere bakalım…SOKULLU DÖNEMİ OLAYLARI1568 – SAKIZ ADASI ‘NIN FETHİ1568 Yılında Cenevizliler ’in elinden alınıp Osmanlı’ya bağlanmıştır.1568 – YEMEN’İN FETHİHint Deniz Seferleri sonrasında yapılan fetih ile Yemen Osmanlı’ya bağlanmıştır.1570 – KIBRIS ADASI’NIN ALINMASIVenedikliler’den Kıbrıs Adası’nın alınması ile Doğu Akdeniz güvenlik altına alınmıştır.1571 – İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI / 1Kıbrıs Adası ‘nın alınması üzerine Papa‘nın çağrısı ile Avrupa Devletleri ‘nin bir araya gelerek oluşturdukları birleşik Haçlı Donanması ile Osmanlı Donanması‘na saldırmaları sonucu , Osmanlı Donanması büyük bir yenilgiye uğramıştır.1571 – İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI / 2Sokullu Mehmet Paşa , İnebahtı Yenilgisi sonrasında;diyerek, Osmanlı Devleti’nin yok olan onanmasının yerine 6 Ay gibi kısa bir sürede eskisinden de daha güçlü bir donanmayı Akdeniz Suları‘na salmıştır.Osmanlı Tarihi ‘nde ;Osmanlı Donanması 4 kez yakılmıştır…BUNLAR;1571 – İnebahtı / Venedikliler1772 – Çeşme / Rusya1827 – Navarin / Rusya1853 – Sinop / Rusyastyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  Şimdi de Yükselme Dönemi‘ndeOsmanlı Devleti‘nin sınırlarına bakalımstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  Sınırlar GenişliyorSunum Testi

  13. Sayfa
  Soru-1style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  14. Sayfa
  Soru-2style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  15. Sayfa
  Soru-3style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  16. Sayfa
  Soru-4style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  17. Sayfa
  Soru-5style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  18. Sayfa
  Soru-6style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  19. Sayfa
  Soru-7style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  20. Sayfa
  Soru-8style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  21. Sayfa


Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Videoları

 • 5
  6 ay önce

  5 DK 'DA OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ (DÜNYA GÜCÜ )

 • 3
  6 ay önce

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi - I - Ramazan Yetgin (2019)

 • 2
  6 ay önce

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -1- Mehmet Celal ÖZYILDIZ

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Fetihleri